Úcta, hrdosť, odbornosť

Název projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť"
Doba trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 1. 2021

 

Cíle projektu:

Hlavní cíl projektu: vytvoření přeshraničního systému inovačního odborného vzdělávání na MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně.

Specifický cíl: podpora žáků zdravotnických oborů ve Zlínském a Trenčínském kraji. Zvýšení připravenosti žáků pro trh práce za účelem rozvoje zaměstnanosti a konkurenceschopnosti absolventů v příhraničních regionech.

Priorita: zavedení inovačních prvků a metod v systému odborného vzdělávání.

Důležitou součástí projektu byly vzájemné výměnné stáže žáků a pedagogů. Kromě odborné náplně projektu bylo cílem obnova a navázání kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit. 

Cílová skupina:

Žáci a studenti obou partnerských škol.
Vyučující zdravotnických předmětů obou partnerských škol.

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet: 131 075,94 €

Vedoucí partner:
SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně: 66 122,54 €

Přeshraniční partner:
MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín: 64 953,40 €  

E-learning:

Pro vstup do e-learningového systému využijte následující odkaz: moodle.mgvsetin.cz

Výzvy:

 • Průzkum trhu – ubytování (3. 12. 2019).
 • Výzva na předložení cenové nabídky ke zjištění předpokládané hodnoty zakázky – Zdravotnické pomůcky.
 • Výzva na získání cenové nabídky předpokládané hodnoty zakázky – Ubytování (30. 5. 2019).
 • Výzva na předložení cenové nabídky na zjištění předpokládané hodnoty zakázky – Ubytování a strava (27. 5. 2019).

 

Projekt je spolufinancovaný z dotace Evropské unie z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

Přehled projektových aktivit:

 • Výměnné stáže/pobyty žáků/studentů, společná online konference

Během realizace projektu byly uskutečněny dva kulturní výměnné pobyty. První pobyt byl realizován v Trenčíně, druhý pak ve Velkých Karlovicích. Cílem setkání studentů naší a partnerské školy bylo vzájemné poznání, navázání přátelských vztahů. Poznání příhraničních regionů a kulturních tradic jednotlivých krajů.

Dále byla realizována odborná stáž. Naši studenti měli možnost absolvovat praxi ve Fakultní nemocnici v Trenčíně a v Hospici milosrdných sester v Trenčíně. Studenti SZŠ Celestíny Šimurkovej navštívili a praxi vykonávali ve Vsetínské nemocnici a.s. Studenti měli možnost porovnat spektrum poskytované ošetřovatelské péče v daných zdravotnických zařízeních.

Poslední projektovou aktivitou byla společná online konference s názvem Inovace ve zdravotnictví.

 • Příprava inovativních společných vzdělávacích programů/výstupů

V rámci projektu byly vytvořeny studijní materiály – učební texty, které jsou využívány jak studenty, tak odbornými vyučujícími obou škol v rámci výuky i domácí přípravy. Vytvořené učební texty jsou studentům i pedagogům zpřístupněny v elektrické podobě ve formě e-learningu.

Vytvořené učební texty:

 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro 4. ročník 
 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro 3. ročník 
 • Vybrané kapitoly z psychologie pro 3. ročník 
 • Vybrané kapitoly z klinické propedeutiky pro 2. ročník 
 • Vybrané kapitoly z mikrobiologie, epidemiologie a hygieny pro 1. ročník 

 

Díky projektu byly pořízeny moderní učební pomůcky, které jsou využívány v rámci výuky odborných předmětů. Pro potřeby realizace projektových aktivit bylo pořízeno nové technické vybavení.