Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Význam přijímání a řešení oznámení spočívá v zabránění nežádoucímu chování, škodám na zdraví, životním prostředí, zpronevěře veřejných financí apod., a také nastavení etického prostředí v organizaci.

Pro podání oznámení lze využít vnitřní oznamovací systém organizace nebo vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/). Dále lze provést oznámení zveřejněním.

Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 • Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
 • Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
 • Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení. 

 

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takové jednání může být sankcionováno pokutou ve výši až 50 tisíc Kč.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit výhradně osoba, která pro organizaci vykonává práci nebo obdobnou činnost. Jedná se především o:

a) závislou činnost,

b) službu,

c) samostatnou výdělečnou činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správu svěřenského fondu,

h) dobrovolnickou činnost,

i) odbornou praxi, stáž,

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,

k) ucházení se o práci nebo obdobnou činnost.

                                                         Způsob předání oznámení

Příslušná osoba:

Telefon (ústní podání):

E-mail (písemné podání):

Mgr. Renata Kamlerová

+420 575 750 352

whistleblowing@mgvsetin.cz

Osobně: Po telefonické domluvě s příslušnou osobou, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.
Listovní zásilkou (písemně) na adresu sídla organizace: (obálku nutno označit „NEOTEVÍRAT – WHISTLEBLOWING“)

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Tyršova 1069

755 01 Vsetín

Povinný subjekt v souladu s § 9 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Dále nebudou přijímána anonymní oznámení.

Oznamovatelem je ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.