Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a stipendijní řád VOŠ a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Aktuální funkční období školské rady

12. 7. 2021 – 11. 7. 2024

 

Členové zvolení pedagogickými pracovníky

Mgr. Daniela Bělíková
Mgr. Radana Štefková

 

Členové jmenovaní zřizovatelem – Zlínským krajem

MUDr. Róbert Teleky
Ing. Tomáš Pifka

 

Členové zvolení rodiči nezletilých žáků, zletilými žáky a studenty VOŠ

Mgr. Barbora Cedidlová
Tomáš Naňák

Odkazy: 

Jednací řád školské rady

Zápisy:

Školská rada - Zápis 22. 2. 2022

Školská rada - Zápis 12. 10. 2021

Školská rada - Zápis 6. 4. 2021

Školská rada - Zápis 6. 10. 2020

Školská rada - Zápis 11. 2. 2020

Školská rada - Zápis 8. 10. 2019

Školská rada - Zápis 14. 2. 2019

Školská rada - Zápis 4. 10. 2018

Školská rada - Zápis 18. 4. 2018

Školská rada - Zápis 8. 2. 2018