Studentská rada

Studentská rada je sdružení zástupců studentů jednotlivých tříd. Rada má svého předsedu a zpravidla jednoho místopředsedu. Studenti mají právo volit své zástupce a být voleni.

Jejím prostřednictvím se mohou studenti vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje studentům vznášet dotazy a připomínky, přicházet s vlastními náměty ke zlepšení nejen práce školy a jejího prostředí,  ale i vztahů mezi zaměstnanci a studenty nebo mezi školou a rodinou či zviditelnění školy na veřejnosti.

Studentská rada se schází obvykle jednou měsíčně a podněty vzešlé ze setkání členů rady se poté projednají s vedením školy.

Ze setkání rady je pořízen zápis, který je k dispozici na webových stránkách školy.