Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část MZ

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

     a) český jazyk a literatura,

     b) anglický jazyk,

     c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí anglický jazyk nebo matematiku.

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu (písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován).

(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část MZ

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

(3) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

(4) Zkoušky ostatních předmětů profilové části maturitní zkoušky se konají formou:

     a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,

     b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,

     c) písemné zkoušky,

     d) písemné práce,

     e) praktické zkoušky,

     f) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až e).

(5) Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

(6) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka.

Nabídka zkoušek MZ 2024

pro obory 79-41-K/81 (gymnázium osmileté) a 79-41-K/41 (gymnázium čtyřleté)

pro obor 53-41-M/03 (Praktická sestra)

Seznam povinné četby MZ 2024

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Ředitel školy s více obory vzdělání může vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání, pokud je zachován počet literárních děl pro každý obor vzdělání podle věty první. Zároveň ředitel školy stanovuje kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Termín zveřejnění aktuálního seznamu je vždy nejpozději 30. září.

MZ_2024_skolni_seznam_literatury.pdf

mz_2024_cj_seznam_literatury_FORMULAR.xlsx

Důležité termíny MZ 2024

30. listopadu

odevzdání přihlášky k MZ 2024

31. března

odevzdání seznamu literárních děl

31. března

odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z CJ certifikátem

31. března

odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky AP zkouškou

2. dubna

Maturitní zkouška – PP ČjL (začátek v 8.00)

3. dubna

Maturitní zkouška – PP AJ, M (začátek 13:00)

4. dubna

Maturitní zkouška – PP NJ, FJ ŠJ, RJ (začátek 13:00)

17. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku SZŠ

19. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku SZŠ

od 22.dubna

Maturitní zkouška – SZŠ – profilová zkouška – praktická

24. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku MGV

26. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku MGV

29. a 30. dubna

Dny volna k přípravě na maturitní zkoušku

2. května

Maturitní zkouška – DT M (8:00)

2. května

Maturitní zkouška – DT AJ (13:30)

3. května

Maturitní zkouška – DT ČjL (8:00)

6. května

Maturitní zkouška – DT M rozšiřující (8:00)

6. května

Maturitní zkouška – DT 2.CJ (13:00)

od 20. května

Maturitní zkouška – ústní část

6. června

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem

V případě, kdy žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Pro zkoušku z angličtiny je požadovanou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň B2 (pro žáky oboru Zdravotnický asistent B1) , pro zkoušku němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny je požadovanou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň B1. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března (pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období). Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Informace o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejňuje MŠMT ČR pravidelně každý rok nejpozději do 31. března způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nahrazení zkoušky mezinárodní Advanced Placement (AP) zkouškou

Od školního roku 2023/24 je naše gymnázium zapojeno do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání AP zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky (MŠMT, čj. MSMT-8021/2022-2)

V rámci tohoto pokusného ověřování je možné (a) uznat jednu AP zkoušku v rámci povinné profilové maturitní zkoušku, (b) uznat další AP zkoušku v rámci nepovinné profilové maturitní zkoušky, (c) uznat AP zkoušku plně místo profilové maturitní zkoušky, nebo jen částečně, (d) uvést známku za AP zkoušku na maturitním vysvědčení dle zkušebního řádu CTM, nikoliv pouze uvést, že zkouška byla uznána či nahrazena, (e) uznat AP zkoušky složené studentem kdykoliv před maturitním ročníkem, (f) uznat AP zkoušku i jazykové certifikáty.

Konkrétní podmínky,  tedy výběr zkoušek k uznání v profilové části maturity, známku z AP zkoušky, kterou škola uznává, zda škola uznává zkoušku plně či částečně, jsou v kompetenci ředitele školy v mezích pokusného ověřování. Pro naše gymnázium takto platí následující:

A) Částečné nahrazení profilové zkoušky

Profilová maturitní zkouška

Podoba profilové MZ a kritéria

Nahrazení profilové zkoušky AP zkouškou

Fyzika

Ústní zkouška (50%)

AP Physics 1 nebo AP Physics 2

Chemie

Ústní zkouška (50%)

AP Chemistry

Programování

Maturitní práce s obhajobou (40 %)

AP Computer Science Principles

B) Úplné nahrazení profilové zkoušky

Profilová maturitní zkouška

Podoba profilové MZ a kritéria

Nahrazení profilové zkoušky AP zkouškou

Biologie

Ústní zkouška (100 %)

AP Biology

Programování

Ústní zkouška (60 %)

Maturitní práce s obhajobou (40 %)

AP Computer Science A

Fyzika

Ústní zkouška (100 %)

AP Physics 1 a zároveň AP Physics 2

 

Při převodu stupně prospěchu AP zkoušky na známku pro maturitní vysvědčení vycházíme z doporučení Centra pro talentovanou mládež. Pro naše gymnázium takto platí, že výsledek AP zkoušek (AP Exam Score) 5 a 4 znamená pro maturitní vysvědčení stupeň prospěchu 1 a  výsledek AP zkoušek (AP Exam Score) 3 znamená pro maturitní vysvědčení stupeň prospěchu 2.

 Hodnocení zkoušek

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

(1) MŠMT ČR zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.

(2)  Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.

(3) Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

(4) Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného zkušebního předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení podle věty druhé na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

(3) Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.

(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

(6) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen alespoň stupněm 4 – dostatečný.

(7) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení

(1) Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.

(2) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně.