Přijímací zkoušky 2022

Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínech:

  • 12. a 13. dubna pro obor čtyřleté gymnázium a praktická sestra
  • 19. a 20. dubna pro obor osmileté gymnázium

 

Termín, čas a místo konání přijímací zkoušky mají uchazeči uvedeno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

 

Hodnocení přijímací zkoušky

Při přijímacím řízení se hodnotí:

a) Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, zakteré může uchazeč takto získat až 20 bodů.

b) Účast či umístění v okresních nebo regionálních kolech vědomostních soutěží, zakteré může uchazeč takto získat až 10 bodů.

c) Výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jsou zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – Cermat. Hodnocení testu z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů.

 

Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočte jako součet bodového hodnocení, nejvýše je tedy možno získat 130 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Pořadí škola zveřejní ihned po obdržení výsledků z Cermatu. Ke studiu budou přijati uchazeči v pořadí podle celkového hodnocení přijímacího řízení a podle kapacitních možností oboru.

 

Zveřejnění výsledků

Informace o výsledcích přijímacího řízení bude zveřejněna na informační tabuli školy a na www.mgvsetin.cz dne 28. 4. 2022 v odpoledních hodinách pod evidenčním číslem přihlášky (uvedeno na pozvánce).

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí žáci svůj zájem o studium na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je možné odevzdat nejpozději dne 12. 5. 2022.

Nepřijatým žákům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout dne 29. 4. 2022 do 15:30 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně rozeslána doporučeně poštou.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pro možnost dodatečného přijetí je nezbytné, aby každý nepřijatý uchazeč podal toto odvolání v uvedené lhůtě.

PŘEJEME VŠEM UCHAZEČŮM HODNĚ ŠTĚSTÍ!