Mensa ČR

PARTNEŘI
Kotva
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 5.8.2016 | Zobrazeno: 4070x |

 

mgv budova retro

 

Městské reálné gymnasium na Vsetíně

 • od zřízení ústavu dne 1. září 1928 do 12. května 1932
 • zřízení ústavu povoleno ministerstvem školství a národní osvěty vynesením ze dne 22. srpna 1928 č. 103921/28-II, z.š.r. dne 27. srpna č. 366679
 • vyučování zahájeno 3. září 1928 na Horní škole

Masarykovo městské československé reálné gymnasium na Vsetíně

 • čestný název udělen při příležitosti slavnostního otevření nové budovy gymnasia na Vsetíně v Tyršově ulici dne 15. května 1932 přípisem Kanceláře presidenta republiky ze dne 13. května 1932 č. D 3591/32 adresovaným městské radě ve Vsetíně

Masarykovo státní československé reálné gymnasium na Vsetíně

 • od postátnění dne 1. září 1934
 • postátňovací smlova nabyla platnosti výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 3. října 1934, č.109.702 – II – 2, který byl intimován zemskou školní radou v Brně dne 19. října 1934, č. 68.142
 • uvedený název nesl ústav naposledy ve školním roce 1938 - 1939, neblahém roce Mnichova a nacistické okupace Československa

Masarykovo reálné gymnasium na Vsetíně

 • název ústavu ve školním roce 1939 - 1940
 • důsledkem okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava bylo vypuštění slov “státní československé” z názvu ústavu

Reálné gymnasium na Vsetíně

 • okleštěný, dvojjazyčně uváděný název ústavu, platil od počátku školního roku 1940 – 1941 do konce fašistické okupace v květnu 1945
 • na příkaz říšského protektora Konstantina von Neuratha dal Okresní úřad na Vsetíně dne 18. června 1940 pokyn odstranit označení "Masarykovo" z názvu ústavu
 • splnění příkazu hlásil ředitel školy okresnímu úřadu dne 4. července 1940

Masarykovo státní reálné gymnasium na Vsetíně

 • název ústavu od osvobození Československa v květnu 1945 do konce školního roku 1947 – 1948

Masarykovo reálné gymnasium na Vsetíně

 • název ústavu ve školním roce 1948 – 1949

Masarykovo gymnasium na Vsetíně

 • od 1. září 1949 do 31. srpna 1952
 • změna názvu vedle hlubokých změn ve struktuře školy přinesl postupně do praxe zaváděný zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství
 • touto školskou reformou se mimo jiné dosavadní osmiletá gymnasia změnila na čtyřletá

Gymnasium na Vsetíně

 • úřední název ústavu ve školním roce 1952 – 1953

Jedenáctiletá střední škola na Vsetíně

 • název školy od 1. září 1953 do 31. prosince 1960
 • dnem 1. 9. 1953 vstoupil v platnost zákon č. 31/1953 Sb. ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), kterým se mimo jiné rušila gymnasia, zkracovala se školní docházka a zřizovaly se na úseku všeobecně vzdělávacího školství osmileté školy a jedenáctileté stření školy

Střední všeobecně vzdělávací škola ve Vsetíně

 • název školy od 1. ledna 1961 až roku 1968 na základě zákona ze dne 15. prosince 1960 č. 188/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání
 • dosavadní jedenáctiletá střední škola zanikla podle tohoto zákona rozdělením na základní devítiletou školu jako školu I. cyklu a na střední všeobecně vzdělávací školu jako školu II. cyklu
 • do 31. 8 . 1963 byly obě školy pod společnou správou, do 31. 8. 1964 byly v jedné budově
 • od 1. 9. 1964 přešla ZDŠ na Dolní školu a původní gymnasiální budova v Tyršově ulici č. 1069 sloužila střední všeobecně vzdělávací škole

Masarykovo gymnasium na Vsetíně

 • od 1. září 1969
 • zákonem o gymnasiích z 19.prosince 1968 č. 168/1968 Sb. se zřizují postupně z tříletých středních všeobecně vzdělávacích škol čtyřletá gymnasia, na Vsetíně s platností pro první ročníky od 1. září 1969
 • přípisem č. 18269/68 – II/5 ze dne 18. června 1968 dalo ministerstvo školství na žádost školy souhlas s obnovením čestného názvu "Masarykovo gymnasium" po změně SVVŠ na gymnasium
 • rozhodnutí škole sdělil odbor školství Severomoravského KNV V Ostravě přípisem č.j. 45/4-6407/1968 ze dne 25. června 1968

Informace o existenci Masarykova gymnázia na Vsetíně od 1. 9. 1969 byla publikována v Almanachu, který byl vydán v r. 1969 u příležitosti 40. letého výročí vzniku ústavu.

Skutečnost byla tragická i komická současně. Když totiž ředitelka školy Milada Horníková v dopise ze dne 4. září 1970 požádala o zrušení rozhodnutí ministerstva školství, jímž bylo zdejší škole povoleno užívat název "Gymnasium T. G. Masaryka na Vsetíně", sdělilo ministerstvo školství přípisem ze dne 2. 10. 1970 č.j. 27274/70-213, že uvedený čestný název v roce 1968 ani později škole nepropůjčilo.

 

Gymnázium na Vsetíně

 • normalizační proces znamenal oslabení významu a účinnosti působení školy
 • zdůrazňování přírodovědného charakteru školy vyvrcholilo ve školním roce 1982 – 1983 zavedením bloku odborných předmětů pro všechny žáky
 • ve školním roce 1987 – 1988 pak maturovali žáci, kteří prošli tak zvanou "novou koncepcí výchovně vzdělávací soustavy", jejíž nedomyšlenost způsobovala řadu problémů

Masarykovo gymnázium ve Vsetíně

 • zásadní změnu v celé společnosti znamenal listopad roku 1989
 • tato změna se odrazila i v práci a charakteru naší školy
 • byly zrušeny neefektivní odborné bloky a posílena výuka cizích jazyků, přičemž ruský jazyk ztratil své privilegované postavení
 • ke dni 140. narozenin prvního prezidenta naší republiky byl 7. března 1990 obnoven název školy "Masarykovo gymnázium ve Vsetíně"
 • od 1. září 1991 zahájilo výuku víceleté gymnázium

Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

 • název školy platný od 1. ledna 2005, který přinesla nová legislativa a školský zákon č. 561/2004 Sb.

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

 • 1. červenec 2013 - sloučení Masarykova gymnázia Vsetín a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín
 • důvodem bylo snižování počtu žáků obou škol a lepší využití školních budov

budova gymnázia 1935